1. การให้บริการ เป็นการให้บริการตามจำนวนชั่วโมงและขนาดบ้านที่ได้ทำการตกลงไว้ผ่านเว็บไซต์ หากต้องการเพิ่มจำนวนชั่วโมง หรือทาง บริษัทฯพบว่ามีหน้างานมีขอบข่ายงานที่เกินกว่าแพ็คเกจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการเพิ่มเติม โดยสามารถตรวจสอบ ขอบข่ายการทำงานของแต่ละแพ็คเกจได้ที่ https://roysvesta.co/services
 2. สำหรับบริการทำความสะอาดทุกรายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดไปให้บริการ
 3. กรุณาชำระเงินก่อนรับบริการเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้พนักงานรับเงินสดหน้างาน โดยบริษัทฯ ยินดีรับชำระผ่านบัญชีธนาคาร และบัตรเครดิตเท่านั้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ในกรณีที่พนักงานไปถึงสถานที่ให้บริการ ตาม วัน-เวลานัดหมายแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ หรือ หากมีการยกเลิกนัดหมาย น้อยกว่า 2 ชม.
 5. ในกรณียกเลิก นัดหมายก่อนถึงเวลานัด 24 ชม. ขึ้นไป มีค่าธรรมเนียม 5% กรณียกเลิก นัดหมายก่อนถึงเวลานัดหมายระหว่าง 24 ชม. – 2 ชม. ก่อนถึงเวลานัดหมายมีค่าธรรมเนียม 50%
 6. บริษัทฯ มีวงเงินรับประกันคุ้มครองกรณีทรัพย์สินเสียหาย 20,000 บาท ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหาย อันเกิดจากความบกพร่องของ พนักงาน โดยท่านต้องทำการแจ้งรายละเอียดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 24 ชม. นับจากเวลาที่นัดหมาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ รับผิดชอบกรณีทีมีการแจ้งเรื่องเข้ามาเกินกว่า 24 ชม. บริษัทฯ จะเป็นผู้ประเมินราคา ตามความเป็นจริงและหักค่าเสื่อมราคา โดยอ้างอิง จากราคาสินค้าในท้องตลาด กรณีที่ไม่สามารถหาราคาสินค้าได้ บริษัทฯอาจใช้ราคาเทียบเคียงจากสินค้าที่มีความใกล้เคียงในท้องตลาด
 7. โปรดดูแลทรัพย์สินมีค่าของท่านทุกครั้งก่อนรับบริการ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย บริษัทฯไม่มีนโยบายรับผิดชอบกรณีทรัพย์สินสูญ หายทุกกรณี
 8. บริษัทฯ มีนโยบายด้านการรับประกันความพึงพอใจ หากมีจุดที่ไม่สะอาดเรียบร้อย บริษัทฯ ยินดีเข้าไปแก้ไขจุดดังกล่าวได้ โดยติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ที่ Vesta Call Center : 091-723-1111 หรือ 02-003-2027 หรือ LINE : @roysvesta ภายใน 24 ชั่วโมงนับ จากเวลานัดหมาย เพื่อทำการแก้ไข โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 9. บริษัท รอยส์ เวสต้า จำกัด ขออนุญาตในการบันทึกภาพพื้นที่การให้บริการ ก่อน-หลัง การดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อบันทึกและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อทรัพย์สินของท่านในระหว่างการปฎิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป
 1. We provide service from the booking package you requested from our website, in case you need extra hours, or our employees found that there were out of scope, the company reserves the right to change the price. For our working scopes and packages, please visit https://roysvesta.co/services.
 2. For cleaning service in every package, our company fully provide you a tools and equipment.
 3. Please kindly pay the booking fees before using our services. WE DO NOT ACCEPT CASH. Credit card and Banking Transfer are welcome
 4. In case our employees cannot access into the building on the appointment date and time, or making a cancellation less than 2 hours. Our company reserve the right to refund.
 5. Cancellation can be done not less than 2 hours before the appointment; more than 24 hours before the appointment, 5% cancellation fees will be occurred. 24-2 hours will be charged 50% cancellation fees.
 6. Our company has a damage insurance, limited at not more than 20,000THB. In case of the damages caused by our employees. Please kindly inform our customer services in 24 hours since the appointment time. Our company reserve the responsibility in case informing the company later than 24 hours. The company will estimate the actual price deducted by depreciation based on the market price. If the company could not find the market price, the company might compared by the related product in the market instead.
 7. PLEASE NOTE THAT THE COMPANY DOES NOT COVER ANY LOSS OF ITEMS, WE DO NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF ITEMS IN THE SERVICE AREA. SO, PLEASE MAKE SURE THAT YOU DON’T LEAVE ANY VALUABLES [e.g. MONEY, CASH, JEWELS, ELECTRONIC OR GADGETS
 8. ROYS Vesta provides a 100% satisfaction guarantee. In case of unsatisfied, revision process will be done by 24hrs. without charges, please kindly contact Vesta Call Center +66 91 723 1111 / +66 2 003 2027 / LINE : @roysvesta within 24 hou
 9. Please note that ROYS Vesta may need permission for recording photos and/or videos before, during, and after using our service to prevent incidents, also improving quality of services in the future.